Algemene voorwaarden Rijschool Rob

Artikel 1
1.1 De algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rijschool Rob, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Rijschool Rob
1.3 Rijschool Rob zorgt ervoor dat al onze instructeurs(trice) voldoen aan de bij de WRM verplichte eisen, en tevens RIS gecertificeerd zijn.

Artikel 2 – Rijbevoegdheid
2.1 De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
2.2 Indien Rijschool Rob ondanks gerechtelijke beperkingen toch lesgeeft, zijn alle hieruit voorkomende boetes voor rekening van de leerling.

Artikel 3 – Lesafspraken
De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de rijles. Door rijschool Rob wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. De instructeur(trice) zal indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan rijschool Rob te voldoen. Met uitzondering van artikel 6.

Artikel 4 – Annulering
4.1 De rijles kan door de leerling 48 uur voor aanvang van de les  kosteloos worden geannuleerd. Indien er niet 48 uur van tevoren wordt geannuleerd, word het afgesproken lesuur volledig doorberekend.
4.2 Wanneer een leerling na het afnemen van een pakket tussentijd stopt zal Rijschool Rob de overgebleven rijlessen terugstorten. Examenkosten en kosten voor een tussentijdse toets daarentegen zullen in geen enkel geval worden teruggestort.
4.3 Ziekmeldingen en daaruit voortkomende annulering van de rijles dienen uiterlijk op de dag van de rijles voor 08:00 uur gedaan te zijn.

Artikel 5 – Wijze van annuleren
Annuleren dient altijd telefonisch of via WhatsApp te gebeuren.
Annuleren per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 6 – Uitzonderingen annulering
Artikel 4.1 en artikel 4.3 zijn niet van toepassing in geval van:
a) Overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of op de dag van de rijles plaatsvindt.
b) Bij een spoedopname in het ziekenhuis. In beide gevallen dient een en ander schriftelijk worden aangetoond.

Artikel 7 – Beëindiging instructie
Rijschool Rob kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of zijn gedragingen.

Artikel 8 – Annulering door Rijschool Rob

Indien een rijles door slechte weersomstandigheden, of een defect voertuig niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling doorberekend. Rijschool Rob zal daarbij zorgdragen dat de gemiste rijlessen zo spoedig mogelijk worden ingehaald.

Artikel 9 – Vakantie leerling
Indien het rijexamen/tussentijdse toets en of reeds geplande rijlessen geen doorgang kunnen vinden, wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft bij het inplannen van het examen/toets of de rijlessen zijn vakantie door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 10 – Lespakketten
10.1 De afgenomen lessen van de lespakketten dienen binnen 1 jaar na aanvang afgenomen te worden. Er wordt derhalve geen restitutie gegeven op afgenomen lespakketten.
10.2 De kosten van een praktijkexamen dienen voldaan te zijn voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.
10.3 Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR of BNOR is niet mogelijk.

Artikel 11 – Betaling
11.1 Betaling geschiedt per factuur aan het eind van iedere maand, of contant tijdens de rijles.
11.2 Rijschool Rob hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
11.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever in gebreke blijft, is Rijschool Rob gerechtigd om €7,50 administratiekosten in rekening te brengen.
11.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling te voldoen, wordt een rente van 1.25% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
11.5 Indien Rijschool Rob door wanprestatie van opdrachtgever genoodzaakt is om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, dan is opdrachtgever naast de betaling van de hoofdsom of restant daarvan, aan Rijschool Rob verschuldigd:
* De verschuldigde rente
* De incassokosten ad. 15%
* De eventuele proceskosten

Artikel 12 – Vrijwaarding

12.1 Rijschool Rob verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en /of overrijden. Zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van toetsen en/of praktijkexamen.
12.2 Geen dekking, volgend uit 17.1 wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het gebruik van alcohol, geneesmiddelen en of/ andere verdovende middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
12.3 Rijschool Rob beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of derden zal uitkeren.
12.4 Rijschool Rob kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en/of examens, buiten rijles-en examenkosten.

Haarlem, januari 2021.
Rijschool Rob

Privacy

Omdat wij informatie van u nodig hebben om onze dienst te kunnen leveren, informeren wij u over de gegevens die wij van u verwerken, en waarvoor wij die gegevens gebruiken.

Noodzakelijke gegevens:
De N.A.W. gegevens (om u op te kunnen halen)
Uw telefoonnummer(s) (om contact met u op te kunnen nemen)
Uw geboortedatum (voor examenaanvragen bij het cbr)
Uw mailadres (voor de facturering)
Uw betalingsgegevens (voor de belasting)

Deze gegevens worden gedeeld met ons factureringsprogramma en onze boekhouder. Met hen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin zij verklaren zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. De gegevens worden i.v.m. de belastingwetgeving 7 jaar bewaard. Rijschool Rob verkoopt geen gegevens en deelt uw informatie nooit zonder toestemming.

Naast deze gegevens, die wij moeten verwerken in verband met onze dienst, zijn er ook gegevens waarvoor wij uw toestemming vragen. Deze helpen ons u beter van dienst te zijn en gebruiken wij af en toe voor aanbiedingen en voor marketing doeleinden.

U mag uw persoonsgegevens altijd inzien, wijzigen, verwijderen en meenemen. Stuur daarvoor een gespecificeerd verzoek naar rob@rijschoolrob.nl

Cookieverklaring

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen. Waarom gebruiken wij cookies? Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses. Welke cookies gebruiken wij? Functionele cookies Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard. Google Analytics 

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken. Tracking cookies Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die jij hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn.

Social media Op onze website staan knoppen van Facebook, Twitter en Linkedin. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linkedin om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail naar: rob@rijschoolrob.nl

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen? Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.